Μελέτες - 1 έως 319 από 319

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Αγγειοχειρουργική
cc
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GE Healthcare AE
cc
cc
εμφάνιση
Αιματολογία
azefaef
Μελέτη PASS
GE Healthcare AE
faezf
azfe
εμφάνιση
Αιματολογία
KOVALTRY (Octocog alfa)
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
TAURUS: Μια πολυεθνική μελέτη φάσης IV για την αξιολόγηση του προτύπου θεραπείας στην καθημερινή κλινική πράξη, σε προηγουμένως θεραπευόμενους ασθενείς με αιμορροφιλία Α που λαμβάνουν KOVALTRY (Octocog alfa) για την προφύλαξη ρουτίνας
TAURUS
εμφάνιση
Αιματολογία
JIVI(Damoctocog alfa pegol)
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
HEM-POWR: Μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας με damoctocog alfa pegol σε πραγματικές συνθήκες σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α που είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία.
HEM-POWR
εμφάνιση
Αιματολογία
JIVI(Damoctocog alfa pegol)
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
HA-SAFE: Μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας της θεραπείας με damoctocog alfa pegol σε πραγματικές συνθήκες σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.
HA-SAFE
εμφάνιση
Αιματολογία
Ninlaro
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη παρατήρησης ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που υποβάλλονται σε θεραπεία με Ninlaro για την αξιολόγηση της ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης, του ποσοστού συνέχισης της θεραπείας, της ποιότητας ζωής, της ικανοποίησης των ασθενών και της συμμόρφωσης στη θεραπεία στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη στην Ελλάδα
OL-ORAL
εμφάνιση
Αιματολογία
Venclyxto
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Αναδρομική ανάλυση κλινικών εκβάσεων ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Υ/Α ΧΛΛ) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με venetoclax: Αναδρομική ανάλυση από την Ελλάδα
RESPIRE
εμφάνιση
Αιματολογία
N/A
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Πρότυπα Θεραπείας σε Πραγματικές Συνθήκες και Κλινικές Εκβάσεις σε Ασθενείς με ΟΜΛ Μη Κατάλληλους να Λάβουν Εντατική Χημειοθεραπεία στην Ελλάδα οι Οποίοι Λαμβάνουν Πρώτης Γραμμής Συστηματική Θεραπεία ή την Καλύτερη Υποστηρικτική Φροντίδα
SECURE
εμφάνιση
Αιματολογία
N/A
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Μια Πολυεθνική Μελέτη στην Καθημερινή Κλινική Πρακτική για τη Διερεύνηση των Θεραπευτικών Μοτίβων, της Αποτελεσματικότητας και της Χρήσης Πόρων Υγειονομικής Φροντίδας σε Ασθενείς με Διάγνωση Μυελοΐνωσης μέσω Επιθεώρησης Ιατρικών Αρχείων.
METER
εμφάνιση
Αιματολογία
Gazyvaro
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Roche Hellas
A MULTICENTER, SINGLE ARM, NONINTERVENTIONAL, OBSERVATIONAL STUDY OF OBINUTUZUMAB TO EVALUATE EFFICACY, SAFETY AND COST OF DISEASE MANAGEMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA AND COMORBIDITIES IN GREECE
GAEA
εμφάνιση
Αιματολογία
Venclyxto
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Κλινικές Εκβάσεις Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ) οι οποίοι Υποβάλλονται σε Θεραπεία σε Συνθήκες Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής στην Ελλάδα
CONCRETE
εμφάνιση
Αιματολογία
Venclyxto
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Προοπτική μη παρεμβατική μελέτη για την περιγραφή της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του venetoclax ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία στη συνήθη κλινική πρακτική στην Ελλάδα
SURVIVE
εμφάνιση
Αιματολογία
Blinatumomab
Μελέτη PASS
Amgen Hellas
Μια Μελέτη Παρατήρησης της Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας του Blinatumomab (Μπλινατουμομάμπη), της Χρήσης και των Θεραπευτικών Πρακτικών
20150136
εμφάνιση
Αιματολογία
Carfilzomib/Kyprolis
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Στοιχεία από την Καθημερινή Πρακτική σχετικά με τη Χρήση της Καρφιλζομίμπης Μεταξύ Ασθενών με Υποτροπιάζον Πολλαπλό Μυέλωμα στην Ευρώπη
20150262
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Μια Ελληνική Μη Παρεμβατική Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης Διετούς Διάρκειας για την Αποτύπωση των Θεραπευτικών Στρατηγικών Πρώτης και Δεύτερης Γραμμής, των Θεραπευτικών Εκβάσεων, της Ποιότητας Ζωής και της Χρήσης Πόρων Υγείας σε Ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία στην Καθ’ Ημέρα Κλινική Πράξη στην Ελλάδα
MIRACLLE
εμφάνιση
Αιματολογία
Tasigna
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
Μελέτη παρατήρησης της ασφάλειας και της ανοχής του nilotinib σε ενήλικες νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ σε χρόνια φάση καθώς και σε ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ σε χρόνια και επιταχυνόμενη φάση με αντοχή ή δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένου του imatinib.
ERASER
εμφάνιση
Αιματολογία
EXJADE
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
"Μη Παρεμβατική Ανοιχτή Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση της Υπερφόρτωσης Σιδήρου στο Ηπαρ εκτιμώμενη με MRI T2* σε ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού/ενδιάμεσου - 1Κινδύνου που Λαμβάνουν Δεφερασιρόξη"
PROMITHEAS
εμφάνιση
Αιματολογία
EXJADE
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
" Πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δεφερασιρόξης στην ποιότητα ζωής ασθενών με β-μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και με υπερφόρτωση σιδήρου λόγω μεταγγίσεων "
CONVENIENCE
εμφάνιση
Αιματολογία
JAKAVI(RUXOLITINIB)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas, Oncology
Μελέτη παρατήρησης της επίδρασης στην ποιότητα ζωής, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρουξολιτινίμπης σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή μυελοΐνωση μετά από αληθή πολυκυτταραιμία ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση
ESCAPE
εμφάνιση
Αιματολογία
LEGOFER
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Πολυκεντρική, μη παρεμβατική, προοπτική, κλινική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγΗση της αποτελεσματικότητας της Φαρμακευτικής θερΑπείας υποκατάστασης με πρωτεϊνοηλεκτρΙκό Σίδηρο όσον αφορά στη βελτίωση των συμπΤωμάτων κΟπωσηΣ σε ασθενείς με σιδηροπενία ή σιδηροπενική αναιμία. IFAISTOS: Evaluation of clinical effectiveness of treatment therapy with Iron protein succinilate in FAtIgue SymTOms in patientS with iron deficiency or iron deficiency anemia
ΗΦΑΙΣΤΟΣ/IFAISTOS
εμφάνιση
Αιματολογία
DARZALEX (daratumumab)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Μια πολυκεντρική, προοπτική/αναδρομική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για τη διερεύνηση της χρήσης των συνδυασμών που περιέχουν δαρατουμουμάμπη (DRd ή DVd) στην κλινική πράξη στην Ελλάδα
DARLINE
εμφάνιση
Αιματολογία
pomalidomide
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Genesis Pharma
A Retrospective Chart Review and a Prospective Study of the POmalidomide plus LoW Dose Dexamethasone Efficacy in Relapsed/ ReFractory Multiple Myeloma Patients Under Real-Life conditions, The ‘POWERFUL’ Study
POWERFUL
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A Nationwide, Epidemiological, Retrospective Cross-Sectional Study to Capture the Real-World Complication BUrden, Associated Hospital Resource UtiLization, and Disease Management Paradigms and to IdentifY Determinants of Complications in Transfusion-Dependent Beta-ThalaSSEmia AdultS in Greece. The “ULYSSES” Study
ULYSSES
εμφάνιση
Αιματολογία
Azacitidine
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A Retrospective, Non-Interventional Survey Study of the Treatment with Azacitidine in Patients with Intermediate-2 and High Risk (according to the International Prognostic Scoring System - IPSS) Myelodysplastic Syndromes
RETRO-AZA-MDS-001
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μελέτη PASS
Amgen Hellas
A cross-sectional study of patients with immune thrombocytopenic purpura and caregivers to estimate the proportion who administer romiplostim correctly after receipt of home administration training materials
20120269
εμφάνιση
Αιματολογία
Neulasta
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Prospective Observational Study of Febrile Neutropenia (FN) and Pegfilgrastim Primary Prophylaxis in Breast Cancer and non-Hodgkin’s Lymphoma Patients Receiving High (>20%) FN-risk Chemotherapy
20120214
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A RETROspective Chart Review Study of the Outcomes of Second Line Therapy with LEnAlidomide/DExamethasone in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma and the Treatment Patterns following progressive disease in Greece in Greece
The LEGEND Study
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
Νexavar
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Έκβαση ασθενών με ΗΚΚ που αντιμετωπίζονται με TACE, ακολουθούμενου ή όχι από σοραφενίμπη και η επίπτωση της επιλογής του χρονικού σημείου έναρξης της σοραφενίμπης .
OPTIMIS
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
STIVARGA®, ρεγοραφενίμπη
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
REFINE: Μελέτη παρατήρησης της ρεγοραφενίμπης στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
REFINE
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
Nubeqa(Darolutamide)
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
DAROL:Μελέτη παρατήρησης της δαρολουταμίδης σε ασθενείς με μη μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη.
DAROL
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
GlaxoSmithKline
PH+oeBE- Μοντέλα φροντίδας στον HER2-θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη: Μία αντιπροσωπευτική, αναδρομική μελέτη στην Ελλάδα.
PH+oeBE-
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
MATTERHORN - Επιπολασμός της έκφρασης του DLL3 σε ασθενείς με Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα (ΜΚΠ) υπό πραγματικές συνθήκες
MATTERHORN
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
-
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
MEDICI - t(11;14) και έκφραση BCL2 σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα: Επιπολασμός, σταθερότητα μεταξύ των σειρών θεραπείας, και συνάφεια μεταξύ των τύπων των δειγμάτων
MEDICI
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Roche Hellas
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HER2-ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
FollowHER
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
Vargatef®
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Μη παρεμβατική μελέτη βιοδεικτών σε ασθενείς με Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) με ιστολογία αδενοκαρκινώματος κατάλληλων για θεραπεία με Vargatef® σύμφωνα με την εγκεκριμένη επισήμανση.
LUME BioNIS
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
GIOTRIF
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
A multicentre, cohort study to assess the impact on SYMptom burden and patient health-related quality of Life of afatinib treatment in advanced non-small cell lung cancer in a real world setting in Greece. The ‘SYM-Less’ study
SYMLess
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
XGEVA
Μελέτη PASS
Amgen Hellas
Μητρώο Περιστατικών Οστεονέκρωσης της Γνάθου (ΟΝΓ)
20110102
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
Vectibix
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Μία προοπτική μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Vectibix® στο πλαίσιο θεραπείας 1ης και 2ης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (mCRC) και KRAS/NRAS άγριου τύπου (wt) για την αξιολόγηση του τρόπου χρήσης και των δεικτών συνολικής ανταπόκρισης.
20120286
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
NA
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pfizer Hellas
Μία Μελέτη Ανασκόπησης Ιατρικών Αρχείων Ασθενών που έλαβαν Θεραπεία για Μεταστατικό Ευνουχοάντοχο Καρκίνο του Προστάτη στην Ελλάδα: Μία Αναδρομική Ανάλυση (ProsThera)
ProsThera
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
ZALTRAP
Μελέτη PASS
Sanofi
Προοπτική, διεθνής, μη συγκριτική μελέτη παρατήρησης με σκοπό την περιγραφή της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του ZALTRAP® χορηγούμενο σε συνδυασμό με FOLFIRI για την θεραπεία ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο στην τρέχουσα κλινική πρακτική: Μετεγκριτική Μελέτη Ασφάλειας (PASS )
OZONE
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
OPDIVO, YERVOY
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Bristol Myers Squibb
ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΕ ΝΙΒΟΛΟΥΜΑΜΠΗ + ΙΠΙΛΙΜΟΥΜΑΜΠΗ + ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΜΚΠ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΜΕΛΕΤΗ ‘AURORA’
AURORA
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
OPDIVO
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Bristol Myers Squibb
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ, ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΙΒΟΛΟΥΜΑΜΠΗΣ (BMS-936558) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΣΤΑΔΙΟΥ IIIB-IV) ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ) ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – Η ΜΕΛΕΤΗ ‘LUCENCE’
LUCENCE
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
PROCESS MAPPING AND ANALYSIS OF RCC PATIENT JOURNEY WITHIN PUBLIC HOSPITALS IN GREECE.
RCC Study
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
Μια αναδρομική, πολυκεντρική μελέτη ανασκόπησης ιατρικών αρχείων για την παροχή κλινικών στοιχείων προερχόμενων από δεδομένα της καθ’ ημέρα κλινικής πράξης (RWE) σχετικά με τις θεραπευτικές πρακτικές και τον χαρακτηρισμό του προφίλ ασθενών με νεοδιαγνωσθέντα πρώιμο και τοπικά προχωρημένο χειρουργήσιμο καρκίνο του ενδομητρίου στην Ελλάδα.
LAVENDER
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
Epidemiology and burden of HPV related oropharyngeal cancers in Greece
ORPHEAS
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
N/A
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Roche Hellas
ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ ΑΛΛΗΛΟΧΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (WAYFIND-R)
WAYFIND-R
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
NA
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Μια Μη Παρεμβατική, Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση της Μοριακής Επιδημιολογίας των Μεταλλάξεων του EGFR, των Στρατηγικών Θεραπευτικής Αντιμετώπισης και των Εκβάσεών τους σε Ασθενείς με Τοπικά Προχωρημένο ή Μεταστατικό ΜΜΚΠ Θετικό σε Μετάλλαξη του EGFR οι οποίοι έχουν παρουσιάσει Πρόοδο της Νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από Θεραπεία Πρώτης Γραμμής με EGFR-TKI στην Καθ’ Ημέρα Κλινική Πράξη στην Ελλάδα
LUNGFUL
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
NA
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
A HELLENIC RETROSPECTIVE CHART REVIEW STUDY TO PROVIDE REAL-WORLD EVIDENCE ON THE MANAGEMENT STRATEGIES, THEIR SEQUENCING PATTERNS AND OUTCOMES IN NEWLY-DIAGNOSED ADVANCED EPITHELIAL OVARIAN CANCER
EPOCA
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Ελληνική Μελέτη Αναδρομικής Ανασκόπησης Ιατρικών Αρχείων για την Αποτύπωση των Θεραπευτικών Στρατηγικών, τον Χαρακτηρισμό του Προφίλ των Ασθενών, και τον Προσδιορισμό των Παραγόντων που Κατευθύνουν τη Λήψη Θεραπευτικών Αποφάσεων στον Μη Μεταστατικό Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα στην Καθ’ Ημέρα Κλινική Πράξη
EVIDENCE
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Μελέτη OPAL: Μια Πανευρωπαϊκή Μελέτη Κοόρτης Παρατήρησης για την Περιγραφή των Κλινικών Χαρακτηριστικών, των Θεραπευτικών Προσεγγίσεων και των Εκβάσεων σε Ασθενείς Διαγνωσθέντες με Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα (ΗΚΚ)
OPAL
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Αναδρομική, μη-παρεμβατική, πολυεθνική, πολυκεντρική ανασκόπηση ιατρικών αρχείων με σκοπό να περιγραφούν τα πρότυπα θεραπείας, οι κλινικές εκβάσεις και οι πρακτικές ελέγχου του EGFR / T790M σε ασθενείς με θετικό για μετάλλαξη του EGFR προχωρημένο Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) που λαμβάνουν θεραπεία πρώτης γραμμής με EGFR TKI
REFLECT
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
NA
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
A Hellenic Retrospective Chart Review Study to Characterize the Patient Profile and to Capture the Real-World Management Strategies and their Outcomes in the Second-Line Setting and Beyond of Metastatic HER2-Positive Breast Cancer
TOGETHER
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Μη Παρεμβατική Επιδημιολογική Μελέτη για την Αναδρομική Καταγραφή της Συχνότητας Χαμηλής Έκφρασης της HER2 Πρωτεΐνης (HER2-Low) στον Ορμονοθετικό (HR+) Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού (ΜΚΜ) και την Προοπτική Παρακολούθηση των Εκβάσεων Αποτελεσματικότητας στην Καθημερινή Κλινική Πράξη σε Ασθενείς με HR+ HER2-Low ΜΚΜ που Αντιμετωπίζονται με Διαθέσιμες Θεραπευτικές Επιλογές στην Πρώτη καθώς και στη Δεύτερη και Τρίτη Γραμμή Θεραπείας Μετά από Ενδοκρινική Θεραπεία στην Ελλάδα
sHERLoc
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
Μελέτη των μοντέλων ελέγχου του PD-L1 σε πραγματικές συνθήκες, της θεραπείας με αναστολέα PD-1/PD-L1 και των εκβάσεών της στον προχωρημένο, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα - Ανάλυση της βάσης δεδομένων του μητρώου για τον καρκίνο του πνεύμονα του νοσοκομείου Σωτηρία
NSCLC
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
Μια Ελληνική Μη Παρεμβατική Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για τον Χαρακτηρισμό του Προφίλ Ασθενών με Προχωρημένο ή Μεταστατικό Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα υπό Θεραπεία Πρώτης Γραμμής με Ανοσο-ογκολογικές Θεραπευτικές Στρατηγικές και την Περιγραφή των Προτύπων Χρήσης Θεραπείας και Πόρων Υγείας στην Καθημερινή Κλινική Πράξη
IO-HORIZON
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
Μελέτη σε πραγματικές συνθήκες των μοντέλων θεραπείας και των κλινικών εκβάσεων των ασθενών με μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως (NMIBC) στην Ελλάδα —ΜΕΛΕΤΗ LADDER
LADDER
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
Μελέτη σε πραγματικές συνθήκες των μοτίβων θεραπείας και των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης ασθενών με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα που έλαβαν θεραπεία πρώτης γραμμής με ανοσο-ογκολογικά σχήματα (μελέτη RIO)
RIO
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
Μια Πολυκεντρική Αναδρομική Μελέτη Ανασκόπησης Ιατρικών Αρχείων για την Παροχή Στοιχείων από την Καθημερινή Κλινική Πράξη Σχετικά με τις Θεραπευτικές Πρακτικές και τον Χαρακτηρισμό του Προφίλ των Ασθενών με Προχωρημένο (Μη Εξαιρέσιμο ή Μεταστατικό) Μελάνωμα που Ξεκίνησαν Ανοσο-ογκολογική ή Στοχεύουσα Θεραπεία στην Πρώτη Γραμμή Θεραπείας κατά το Διάστημα 2015-2018 στην Ελλάδα.
SUMMER
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
A nationwide retrospective observational study to record patient characteristics and treatment patterns in a representative sample of patients with earlier stages of Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC), as well as to capture the distribution of disease stages and the systemic treatment rate among patients diagnosed with NSCLC of any stage during the period 2016-2020 in Greece.
INFINITY
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
Study of real-world treatment patterns and health care costs in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer
PROSPECT
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
Μελέτη «Πραγματικών», Δευτερογενών Δεδομένων για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (LACHESIS). Ανάλυση των μοριακών διαγνωστικών πρακτικών και των θεραπευτικών προτύπων σε ασθενείς με μεταστατικό Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα στην 1η και 2η γραμμή θεραπείας ( νεοδιαγνωσθέντες και υποτροπιάζοντες ασθενείς από προηγούμενα στάδια).
LACHESIS
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
VOTRIENT
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas, Oncology
Προοπτική μελέτη παρατήρησης φάσης IV σε ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της διάρκειας των ανταποκρίσεων στην πρώτη γραμμή θεραπείας με παζοπανίμπη (εφεξής ως η «Μελέτη ATLAS»
ATLAS
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
EVEROLIMUS
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
Τα ελληνικά πρότυπα διαχείρισης νόσου υπό πραγματικές συνθήκες με everolimus για γυναίκες με θετικό στον ορμονικό υποδοχέα, αρνητικό στον υποδοχέα ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα τύπου 2 προχωρημένο καρκίνο του μαστού (μελέτη THE MIRROR)
MIRROR
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
AFINITOR (EVEROLIMUS)
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του RAD001 (Everolimus) χορηγούμενου σε υποτροπή κατά τη διάρκεια ή μετά από επικουρική θεραπεία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και θετικό σε ορμονικό υποδοχέα, HER2/neu αρνητικό (HR+ HER2-) τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού
MELPOMENI
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
AFINITOR EVEROLIMUS
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
Μελέτη παρατήρησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Afinitor® (everolimus) σε ασθενείς με ανεγχείρητους ή μεταστατικούς παγκρεατικούς νευροενδοκρινείς όγκους G1 ή G2, με προιούσα νόσο
PROTOR
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
Glivec
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
Προοπτική, πολυκεντρική, εθνική μελέτη παρατήρησης φάσης IV για την εκτίμηση της επιβίωσης χωρίς υποτροπή και της ασφάλειας του imatinib ως επικουρική θεραπεία ασθενών με στρωματικό όγκο του γαστρεντερικού στην Ελλάδα.
IMADJE
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
Xofigo®,radium (223Ra) dichloride
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
REASSURE – Ο εκπομπός σωματιδίων άλφα, ράδιο 223, σε μη παρεμβατική μελέτη ασφαλείας σε πληθυσμό με μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (mCRPC) για μακροπρόθεσμη αξιολόγηση
REASSURE
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
ERBITUX
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Merck A.E Hellas
ProSpective ObsErvational Clinical PractiCe StUdy in the 1st Line Management of mCRC with ERbitux™ in combination with ChemothErapy
SECURE
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
A retrospective, multicenter, observational study to understand treatment patterns and use of Neoadjuvant Systemic Treatment (NST) for the management of early / locally advanced (stage II-III) Triple Negative Breast Cancer (TNBC) in Greece
TRINITY
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
trabectedin
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Genesis Pharma
A Multicenter, Prospective, Observational Study to Assess the Clinical ActivitYand the Impact in SymptOm Burden and PatieNts’HRQoL of Treatment with TrabecteDin in advanced Soft Tissue Sarcomas in a Real World Setting in Greece.
BeYOND STS
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
nab-paclitaxel
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Genesis Pharma
A multicenter, prospective cohort study to provide real-world evidence on the effect of ABRAXANE® treatment on the clinical outcomes and health-related quality of life in patients with metastatic breast Cancer in Greece.
ABReast
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
Sorafenib, Nexavar
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
RIFTOS MKI - Ασυμπτωματικοί ασθενείς με ανθεκτικό στο ραδιενεργό ιώδιο διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα – μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της χρήσης αναστολέων πολλαπλών κινασών
RIFTOS MKI
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Επιδημιολογία και Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Μεταστατικού Καρκίνου του Μαστού στην Ελλάδα: Μία Αναδρομική Μελέτη Κοόρτης - Μελέτη ‘EMERGE’
EMERGE
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Μητρώο μη παρεμβατικής μελέτης για την επιδημιολογική και επιστημονική αξιολόγηση της κατάστασης μετάλλαξης του EGFR σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό MMKΠ (μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα σταδίου IIIB/IV)
REASON
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
XGEVA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Μία Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση του Χρόνου Παραμονής στη Θεραπεία με XGEVA® 120 mg Q4W για την Πρόληψη Σκελετικών Συμβάντων (SRE) σε Ασθενείς με Μεταστάσεις στα Οστά και Συμπαγείς Όγκους στη Συνήθη Κλινική Πρακτική
20110277
εμφάνιση
Αλλεργιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Συγχρονική επιδημιολογική μελέτη αποτύπωσης των κλινικών χαρακτηριστικών καθώς και της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης της αλλεργικής ρινίτιδας στην Ελλάδα στην καθημερινή κλινική πράξη
CHOICE
εμφάνιση
Αλλεργιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
AWARE: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ Η1 ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ.
AWARE
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
ENTYVIO
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Μελέτη Παρατήρησης της Αποτελεσματικότητας του Vedolizumab στις Εκβάσεις Θεραπείας και τη Σχετική με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (HRQoL) σε ασθενείς με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με βιολογικό παράγοντα στην Ελλάδα
Μελέτη TROVE
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
ENTYVIO
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ENTYVIO Outcomes in Real-world Bio-naive Ulcerative Colitis and Crohn's Diesease Patients
EVOLVE
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Διεθνής, Πολυκεντρική, Προοπτική, Μελέτη Παρατήρησης για Εκτίμηση των Επιδημιολογικών, Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Εκβάσεων της Θεραπείας για τον Ιό Χρόνιας Ηπατίτιδας C (HCV)
MOSAIC
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Κατανόηση των επιπτώσεων της ελκώδους κολίτιδας στους ασθενείς και της σχετικής επιβάρυνσής τους από τη νόσο
ICONIC
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Μια αναδρομική μελέτη των ιατρικών φακέλων ασθενών, προς διερεύνηση της επίδρασης της διάρκειας της νόσου του Crohn στην ικανότητα του Adalimumab να διατηρεί την ύφεση και στην εν δυνάμει τροποποιητική της νόσου δράσης του, για ασθενείς που βαρύνονται με κακούς προγνωστικούς παράγοντες
MODIFY
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
HUMIRA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
P11-282, A Long-Term Non-Interventional Registry to Assess safety and Effectiveness of HUMIRA® (adalimumab) in Patients with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis (UC)
LEGACY
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
Ν/A
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Ποσοστό Ανεπαρκούς Ελέγχου της Νόσου και Στρατηγική της Θεραπείας σε Ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ).
IBD-PODCAST
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
HUMIRA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
A Long-Term Non-Interventional Registry to Assess Safety and Effectiveness of Humira® (Adalimumab) in Pediatric Patients with Moderately to Severely Active Crohn's Disease (CD) – CAPE
CAPE
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
EXVIERA/VIEKIRAX
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Δεδομένα καθημερινής κλινικής πράξης για τη δραστικότητα της παριταπρεβίρης/r – ομπιτασβίρης ± ντασαμπουβίρης ± ριμπαβιρίνης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C – Μελέτη Παρατήρησης στην Ελλάδα
OPAL
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
Rinvoq
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Προοπτική μελέτη της ουπαδασιτινίμπης στην ελκώδη κολίτιδα στην καθημερινή κλινική πρακτική (PROFUNDUS)
PROFUNDUS
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
Simponi
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
MSD
A multicenter, non-interventional, observational study to assess the effect of Simponi® (GOlimumab) on quality of LIFE, healthcare resource utilization and work productivity among patients with ulcerative colitis in real world clinical setting in Greece
GO-LIFE
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
10-day Versus 14-day Concomitant PAMC as First-line Treatment Strategy for the Eradication of H. Pylori Infection A Greek, Single Center, Randomized, Double Blind Controlled Clinical Study Comparing the 10-day Versus the 14-day Concomitant Proton Pump Inhibitor [PPI] + Amoxicilin+ Metronidazole +Clarithromycin (PAMC) Therapeutic Scheme as First-line Treatment Strategy for the Eradication of H. Pylori Infection
HP 10 vs 14
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
STELARA (ουστεκινουμάμπη)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Εκβάσεις της θεραπείας με ουστεκινουμάμπη για τη νόσο του Crohn στα πλαίσια της συνήθους κλινικής πρακτικής στην Ελλάδα.
REASSURE
εμφάνιση
Γαστρεντερολογία
glecaprevir plus pibrentasvir (GLE/PIB) regimen
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Δεδομένα Πραγματικών Συνθηκών για την Αποτελεσματικότητα και τη Χρήση στην Κλινική Πρακτική του Glecaprevir συν Pibrentasvir σε Ασθενείς με Γονότυπους 1 έως 6 Ιού Χρόνιας Ηπατίτιδας C (Erasure)
ERASURE
εμφάνιση
Γενική Ιατρική
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Amgen Hellas
A Cross-sEctional Study to collect data on 10 year fracture risk in a population of post-menopausal women with Osteopenia, not receiving osteoporosis treatment, in routine clinical care in Greece
20120285 -ACROSS
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
 
Φαρμακοοικονομική μελέτη
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
BE ON POINT – BurdEn ON PsOriasis PatIeNT Study (Μελέτη επιβάρυνσης των ασθενών με Ψωρίαση)
BE ON POINT
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Συγχρονική και αναδρομική μελέτη ανασκόπησης ιατρικών αρχείων για την εκτίμηση της βαρύτητας της ψωρίασης μέσω της βαθμολογίας απόλυτου PASI σε Έλληνες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση οι οποίοι υποβάλλονται σε συστηματική θεραπεία στην καθημερινή κλινική πρακτική
CRYSTAL
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Παγκόσμια, διασταυρωτού σχεδιασμού μελέτη φορτίου της νόσου σε έφηβους και ενήλικες ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα
MEASURE-AD
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
HUMIRA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
A non-interventional prospective cohort study to provide real-world evidence on the treatment goal achievement rate, adherence to and utilization patterns of adalimumab in patients with moderate to severe plaque psoriasis in Greece.
CONCORDIA
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
HUMIRA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Effectiveness of adalimumab in moderate to severe HidrAdenitis SuppuRativa patients - a Multi cOuNtrY study in real life setting - HARMONY Study - P15-769
HARMONY
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Rinvoq
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Χρήση της ουπαδασιτινίμπης στην καθημερινή κλινική πρακτική σε ενηλίκους και εφήβους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα
AD-VISE
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Ετανερσέπτη (Enbrel)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Pfizer Hellas
Αναδρομική/προοτπική μελέτη περιγραφής προτύπων θεραπείας και αναφερόμενων από τους ασθενείς εκβάσεων σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας που λαμβάνουν ετανερσέπτη σε περιβάλον ευέλικτης δοσολογίας (ReProTEn)
ReProTEn
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pfizer Hellas
APOLO: Μια συγχρονική μελέτη αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της Ατοπικής Δερματίτιδας και την επίδρασή της στους ασθενείς.
APOLO
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Ευρωπαϊκή Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης σε Ασθενείς που είναι Κατάλληλοι για Συστηματική Θεραπεία για Ατοπική Δερματίτιδα (AD)
EUROSTAD
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Prospective, observational, longitudinal study in pediatric patients with moderate to severe atopic dermatitis whose disease is not adequately controlled with topical therapies or when those therapies are not medically advisable
PEDISTAD
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
COSENTYX (SECUKINUMAB)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SECUKINUMAB ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΕΩΣ ΣΟΒΑΡΗ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ, ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΊΤΙΔΑ Ή ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΣΠΟΝΔΥΛΊΤΙΔΑ
SERENA
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ, ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΣΟΒΑΡΗ ΨΩΡΙΑΣΗ (EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON THERAPEUTIC ALGORITHMS, TREATMENT OUTCOMES AND QUALITY OF LIFE IN MODERATE-TO-SEVERE PSORIASIS – PLAQUES)
PLAQUES
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Stelara (Ustekinumab)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Κλινική και Επιδημιολογική Αξιολόγηση Δεδομένων Συνήθους Κλινικής Πρακτικής σε Έλληνες ασθενείς με Ψωρίαση οι οποίοι έχουν λάβει θεραπεία με ουστεκινουμάμπη
CALIPSO
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
TREMFYA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Παραμονή στη Θεραπεία και Άλλες Κλινικές Εκβάσεις με τη Γκουσελκουμάμπη (Guselkumab) στην Ψωρίαση: Μια Ελληνική Μελέτη Παρατήρησης.
PROGRESS
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Picato®
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Η χρήση του Picato® (ingenol mebutate) για τη θεραπεία της ακτινικής κεράτωσης στην καθιερωμένη κλινική πράξη: προοπτική φάσης IV, πολυκεντρική, πανελλήνια μελέτη παρατήρησης κοορτής
PrAKtice
εμφάνιση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Apremilast
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Genesis Pharma
Observational study of treatment with APRemilast in moderate psoriAsIS in real life clinicAL practice (APRAISAL)
APRAISAL
εμφάνιση
Ενδοκρινολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Διεθνής, προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών που σχετίζονται με τη χρήση βασικής ινσουλίνης σε ασθενείς με Διαβήτη τύπου 2 οι οποίοι μόλις ή πρόσφατα ξεκίνησαν θεραπεία βασικής ινσουλίνης
DUNE
εμφάνιση
Ενδοκρινολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Μια επιδημιολογική, πολυκεντρική, συγχρονική, και αναδρομική μελέτη ανασκόπησης ιατρικών αρχείων για τον προσδιορισμό του επιπολασμού της συνυπάρχουσας καρδιαγγειακής και νεφρικής νόσου και την περιγραφή των στρατηγικών αντιμετώπισης ασθενών με διαβήτη τύπου 2 που περιθάλπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπό συνθήκες καθημερινής κλινικής πράξης στην Ελλάδα.
RECARDIA
εμφάνιση
Ενδοκρινολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
The Real-Life Effectiveness and Care Patterns of Diabetes Management Study for Greece
RECAP
εμφάνιση
Ενδοκρινολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
A randomized in practice evaluation of the influence of patient’s understanding of the disease and therapy on adherence to oral anti-diabetic therapy for type-2 diabetes in Greece
ADVICE
εμφάνιση
Ενδοκρινολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝ-ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑ Η ΣΟΒΑΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ), ΣΤΑΔΙΟΥ 3, 4 ΚΑΙ 5. (LEARN)
LEARN
εμφάνιση
Ενδοκρινολογία
GALVUS-EUCREAS
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas
ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΒΙΛΝΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ, ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ Η ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗΣ ΜΕ ΒΙΛΝΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΣΚΙΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ≥ 70 ΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ESTEEM)
ESTEEM
εμφάνιση
Ενδοκρινολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (HYPO2)
HYPO2
εμφάνιση
Ενδοκρινολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής της τρέχουσας Κλινικής Διαχείρισης του Διαβήτη Τύπου 2 σε Διαβητολογικά Κέντρα στην Ελλάδα, με στόχο τον Καθορισμό των Βασικών Κλινικών Προσεγγίσεων, των Προτύπων Θεραπείας και των Στρατηγικών Αντιμετώπισης
AGREEMENT
εμφάνιση
Καρδιολογία
ANTORCIN
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
“Ekvasis of atorvastatin treatment in patients with acute cardiovascular events” Πολυκεντρική, ανοικτή, διάρκειας 30 εβδομάδων κλινική μελέτη παρατήρησης και καταγραφής της πορείας ασθενών μετά την έξοδό τους από καρδιολογική κλινική ή μονάδα, λόγω οξέος καρδιαγγειακού συμβάματος.
EKVASIS
εμφάνιση
Καρδιολογία
ATORSTAT
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
SPECIFAR TEVA COMPANY
Observational prospective study for assessing patients adherence to atorstat in daily practice
ASSET
εμφάνιση
Καρδιολογία
IRBESARTAN Actavis or IRBESARTAN HCT Actavis
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
SPECIFAR TEVA COMPANY
An observational prospective study for assessing the patients’adherence to IRBESARTAN Actavis or IRBESARTAN HCT Actavis in daily clinical practice.
URBAN
εμφάνιση
Καρδιολογία
CONCOR
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Merck A.E Hellas
A 24-week multiCentre, non interventional, Observational study for the assessmeNt of efficaCy and tOlerability pRofile of Bisoprolol in patients with mild to moDerate essentiAl hyperteNsion in real life clinical practice in GreeCE
CONCORDANCE
εμφάνιση
Καρδιολογία
ACTELSAR
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
SPECIFAR TEVA COMPANY
An observational prospective study for assessing the patients’ adherence to ACTELSAR in daily clinical practice.
ACT NOW
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Επιδημιολογική μελέτη παρατήρησης Σταθερής Στεφανιαίας Νόσου στον Ελληνικό πληθυσμό. An epidemiological cohort study of Stable Coronary Artery Disease in the Greek population
The SCAD-GR study
εμφάνιση
Καρδιολογία
Pradaxa
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Μη-παρεμβατική μελέτη που περιγράφει την άποψη των ασθενών σχετικά με την αντιπηκτική θεραπεία και την ευκολία της θεραπείας όταν έλαβαν Pradaxa® ή Ανταγωνιστή Βιταμίνης Κ για την Πρόληψη Εγκεφαλικού Επεισοδίου στην Κολπική Μαρμαρυγή
RE-SONANCE
εμφάνιση
Καρδιολογία
Evolocumab/REPATHA
Μελέτη PASS
Amgen Hellas
Μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Repatha® σε Ευρωπαίους ασθενείς με υπερλιπιδαιμία μέσω σειριακής ανασκόπησης του ιατρικού τους φακέλου.
20130296
εμφάνιση
Καρδιολογία
Evolocumab/Repatha
Μελέτη PASS
Amgen Hellas
Μία Πολυεθνική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας του Repatha στην Κύηση
20150162
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pfizer Hellas
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
HomeAF
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pfizer Hellas
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
PAVE-AF
εμφάνιση
Καρδιολογία
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pfizer Hellas
Ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής σε ηλικιωμένους υπερτασικούς ασθενείς με διάταση του αριστερού κόλπου της καρδιάς στην Ελλάδα– DEFINE-AF Μία μελέτη χαμηλής παρέμβασης
DEFINE-AF
εμφάνιση
Καρδιολογία
Δεν εφαρμόζει
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pfizer Hellas
Επιπολασμός και χαρακτηριστικά της σχετιζόμενης με την τρανσθυρετίνη αμυλοείδωσης σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια (RETTRACE) - μια μελέτη χαμηλής παρέμβασης
RETTRACE
εμφάνιση
Καρδιολογία
FLECARDIA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Μια Προοπτική, Πολυκεντρική Μελέτη Παρατήρησης για τον Έλεγχο της Επίδρασης της Από του Στόματος Φλεκαϊνίδης Παρατεταμένης Αποδέσμευσης Flecardia® στην Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή στην Ελλάδα.
REFLEC-CR
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Μια Προοπτική, Πολυκεντρική Επιδημιολογική Μελέτη του Επιπολασμού των Παραγόντων Συνολικού Καρδιαγγειακού Κινδύνου σε Ασθενείς με Υπέρταση στην Ελλάδα.
Win-Hazard
εμφάνιση
Καρδιολογία
Dapagliflozin
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Astrazeneca
Έγκαιρη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας: πρόγραμμα μη παρεμβατικών μελετών παρατήρησης ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που έχουν ξεκινήσει θεραπεία με δαπαγλιφλοζίνη
EVOLUTION-HF
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
“An epidemiological 2-year prospective cohort study to estimate the prevalence and evolution of Heart Failure stages over time and to identify potential predictors for the development of symptomatic HF in patients with type 2 Diabetes Mellitus at high cardiovascular risk”
HF-LANDMARK
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
Post-Acute Coronary Syndrome Study Greece: PACSS - Greece
PACSS
εμφάνιση
Καρδιολογία
ENTRESTO
Μελέτη PASS
Novartis Hellas
ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΉΣ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ (ASSESSMENT OF REAL LIFE CARE – DESCRIBING EUROPEAN HEART FAILURE MANAGEMENT) (ΜΕΛΈΤΗ ARIADNE)
ARIADNE
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Επιδημιολογική μελέτη σχετικά με τα κριτήρια επιλογής της χρήσης του τριπλού συνδυασμού στη θεραπεία της υπέρτασης-Triple combo
Triple Combo study
εμφάνιση
Καρδιολογία
LUCIDEL
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, και της ασφάλειας της ιρβεσαρτάνης (LUCIDEL®) στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με υπέρταση. Προοπτική, πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης και οικονομικής εκτίμησης.
CHANGE
εμφάνιση
Καρδιολογία
ANTORCIN
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
Mη παρεμβατική, πολυκεντρική κλινική μελέτη παρατήρησης και συμμόρφωσης των ασθενών, με υπερλιπιδαιμία και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, στην θεραπεία με ατορβαστατίνη.
ANTLER
εμφάνιση
Καρδιολογία
INOSAMIN
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
INOSET study: In Process Heart Failure Treatment Mη παρεμβατική, πολυκεντρική κλινική μελέτη παρατήρησης της θεραπείας με επλερενόνη σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
INOSET
εμφάνιση
Καρδιολογία
PLATOREL
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
Mη παρεμβατική, πολυκεντρική κλινική μελέτη για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ροσουβαστατίνης (PLATOREL®) σε ασθενείς με υπερλιπιδαιμία και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
PLATINUM
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
THETIS: Μη παρεμβατική, πολυκεντρική κλινική μελέτη για την αξιολόγηση της προβλεπΤικής ικανότητας του ερωτηματολογίου Καρδιακής Ανεπάρκειας (HF-Q) ως προς την εμφάνισΗ Μειζόνων Ανεπιθύμητων ΚαρδιαγγΕιακών Συμβαμάτων (ΜΑCE) ανάλογα με την λειτουργική Ταξινόμηση της ΚαρδΙακής Ανεπάρκειας κατά New York Heart ASsociation (NYHA), σε ασθενείς με συμπτωματική Καρδιακή Ανεπάρκεια THETIS: Non-interventional, multicenter clinical study to evaluate the predictive value of the Heart Failure Questionnaire (HF-Q) for the occurrence of Μajor Αdverse Cardiovascular Events (MACE) according to New York Heart Association Functional Classification (NYHA) in patients with symptomatic Heart Failure
THETIS
εμφάνιση
Καρδιολογία
JAVIPREN
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ZEUS: eZetimibe - simvastatin EvalUation Study Μη παρεμβατική, πολυκεντρική, κλινική μελέτη παρατήρησης, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σταθερού συνδυασμού εζετιμίμπης-σιμβαστατίνης σε ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται σε μονοθεραπεία με στατίνη.
ZEUS
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Καταγραφή μη ελεγχόμενης υπέρτασης και συγκαλυμμένης υπέρτασης μέσω της παρακολούθησης της πίεσης στο σπίτι (HBPM) σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα βραχείας δράσης
VALENTINE HBPM STUDY
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
QUAlity of adherence to guideline recommendations for LIfe-saving treatment in heart failure: an international surveY (Ποιότητα της τήρησης των κατευθυντήριων συστάσεων για τη θεραπευτική αγωγή της καρδιακής ανεπάρκειας: μία διεθνής έρευνα)
QUALIFY
εμφάνιση
Καρδιολογία
CLOVELEN
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
Συγκριτική μελέτη της κλινικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας διαφορετικών αλάτων της κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο
SCIENCE
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΖΕΥΣ Κλινική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σταθερού συνδυασμού εΖΕτιμίμπης-ροσοΥβαΣτατίνης. ZEUS An observational clinical study to evaluate the effectiveness of fixed-dose combination of eZEtimibe-rosUvaStatin.
ΖΕΥΣ/ZEUS
εμφάνιση
Καρδιολογία
Riociguat / Adempas®
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
EXPERT, Μητρώο ασθενών με πνευμονική υπέρταση που εκτίθενται σε Riociguat
EXPERT
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Μια εθνική, πολυκεντρική, μη παρεμβατική, συγχρονική μελέτη για τον καθορισμό του επιπολασμού της μη βαλβιδικής κολπικής μαρμαρυγής στους ασθενείς με διαγνωσμένη υπέρταση που παρακολουθούνται στα Ελληνικά Κέντρα Υπέρτασης
“REFINE-HT”
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Επιδημιολογική μελέτη για την καταγραφή της επίτευξης των στόχων της ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης και της συμμόρφωσης σε δείγμα Ελλήνων ασθενών που λαμβάνουν τριπλό σταθερό συνδυασμό αντιυπερτασικών φαρμάκων σύμφωνα με τις οδηγίες ESH/ESC-2013 για την αρτηριακή υπέρταση. Essential HYPERtension Web Epidemiological study of treAtment with fixed doSe triple CombInation
HYPERWASI
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Μακροχρόνιος κίνδυνος, κλινική αντιμετώπιση και χρήση πόρων υγείας σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου στην Ελλάδα Μελέτη ‘TIGREECE’
TIGREECE
εμφάνιση
Καρδιολογία
RANEXA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
MENARINI HELLAS A.E.
The use of Ranolazine in the Therapy of Stable Angina Pectoris
RANGER
εμφάνιση
Καρδιολογία
OLARTAN, OLARTAN-PLUS, ORIZAL, ORIZAL PLUS
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
MENARINI HELLAS A.E.
Therapeutic approach oF hypertension in clinicAl practice and the control of blood pressure in patients who receive OlMesartan-based treatment In Greece - A non-interventionaL studY
FAMILY
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Epidemiological study on patients with Stable Coronary Artery Disease and Diabetes Mellitus in Greece
SCAD-DM
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Η εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης (2018 ESC/ESH guidelines) στην καθημερινή κλινική πρακτική στην Ελλάδα. Μια επιδημιολογική μελέτη συγχρονικού σχεδιασμού.
HYPEDIA
εμφάνιση
Καρδιολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
''Μη παρεμβατική, πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης για τη καταγραφή δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες αναφορικά με τη διάγνωση της Στεφανιαίας Νόσου και της μυοκαρδιακής ισχαιμίας σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα''
CONTACT
εμφάνιση
Καρδιολογία
TRINOMIA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GALENICA Α.Ε.
A prospective, non interventional, multicenter study to determine the health benefits and treatment compliance to Trinomia in real life settings in patients in Greece - HARMONIA study
HARMONIA
εμφάνιση
Καρδιολογία
ACTELSAR
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
SPECIFAR TEVA COMPANY
An observational prospective study for assessing the patients’ adherence to ACTELSAR in daily clinical practice.
A TOUCH
εμφάνιση
Καρδιολογία
COVERAM
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
«Προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη για την καταγραφή της συμμόρφωσης και της ανοχής του έτοιμου συνδυασμού Περινδοπρίλης/Αμλοδιπίνης, στην καθημερινή κλινική πράξη»
EMERALD
εμφάνιση
Καρδιολογία
COVERAM
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη για την καταγραφή της συμμόρφωσης του έτοιμου συνδυασμού Περινδοπρίλης/Αμλοδιπίνης, σε ελληνικό πληθυσμό με Υπέρταση και Στεφανιαία Νόσο
IC4 – 05985 – 011 - GRC
εμφάνιση
Καρδιολογία
ΤRIPLIXAM
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη για την καταγραφή της συμμόρφωσης στο σταθερό συνδυασμό Περινδοπρίλης/Ινδαπαμίδης/Αμλοδιπίνης, σε ελληνικό πληθυσμό με υπέρταση
CONTROL - 3
εμφάνιση
Καρδιολογία
PROCORALAN
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ACHIEVE: «Προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη καταγραφής της επίδρασης της Ιβαμπραδίνης στον καρδιαγγειακό κίνδυνο Ελληνικού πληθυσμού ασθενών με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια και Συστολική Δυσλειτουργία Αριστεράς Κοιλίας »
ACHIEVE
εμφάνιση
Καρδιολογία
CLOVELEN
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
Η ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ STENT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ANTI-CLOT
εμφάνιση
Καρδιολογία
PROCORALAN
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
«Προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης της επίδρασης της Ιβαμπραδίνης στην ποιότητα ζωής Ελληνικού πληθυσμού ασθενών με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια και Συστολική Δυσλειτουργία της Αριστεράς Κοιλίας»
OPTImIzE QoL
εμφάνιση
Μαιευτική - Γυναικολογία
BLISSEL
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
ITF HELLAS
The LADY study: EpidemioLogical charActeristics of prevalent and Destressing genitourinarY syndrome of menopause cases in Greece. Η Μελέτη LADY: Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά επιπολαζουσών και κλινικών περιπτώσεων ουρογεννητικού συνδρόμου της εμμηνόπαυσης στην Ελλάδα.
LADY
εμφάνιση
Μαιευτική - Γυναικολογία
GONAL F
Φαρμακοοικονομική μελέτη
Merck A.E Hellas
Οικονομική Αξιολόγηση της Φολλιτροπίνης Άλφα Για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή στην Ελλάδα. Ένα νέο φάρμακο-οικονομικό μοντέλο που βασίζεται σε εγχώρια δεδομένα
ARTEMIS
εμφάνιση
Μαιευτική - Γυναικολογία
LEGOFER
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΑΡΤΕΜΙΣ: Μη παρεμβAτική, πολυκεντΡική, προοπΤική κλινική μελΕτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της συΜμόρφωσης εγκύων γυναικών στη φαρμακευτική θεραπεία με πρωτεΙνοηλεκτρικό Σίδηρο ARTEMIS: A non interventionAl, multicenteR, prospecTive clinical study to evaluate the adhErence of pregnant woMen to Iron protein Succinilate treatment
ΑΡΤΕΜΙΣ/ARTEMIS
εμφάνιση
Μαιευτική - Γυναικολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
PAPILOBS GR: Πολυκεντρική, μη-παρεμβατική κλινική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του PAPILOCARE® στην αποκατάσταση των τραχηλικών αλλοιώσεων που σχετίζονται με τον ιό HPV. PAPILOBS GR: An observational clinical study to assess the effectiveness of PAPILOCARE® in repairing cervical HPV-dependent lesions.
PAPILOBS GR
εμφάνιση
Νευρολογία
Nemtadine
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
SPECIFAR TEVA COMPANY
An observational prospective study for assessing activities of daily living in patients receiving Nemdatine® as monotherapy or as combination therapy with any other treatment in daily clinical practice.
LIFE
εμφάνιση
Νευρολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Πολυκεντρική, συγχρονική μελέτη παρατήρησης για χαρακτηρισμό ασθενών με προχωρημένη Νόσο του Parkinson σε Κέντρα Κινητικών Διαταραχών
OBSERVE PD
εμφάνιση
Νευρολογία
Betaferon (Ιντερφερόνη βήτα-1β)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Μελέτη αξιολόγησης της γνωσιακής λειτουργίας και της φυσικής δραστηριότητας σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με Betaferon
CogniPlus
εμφάνιση
Νευρολογία
REBIF
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Merck A.E Hellas
GREECE EPIDEMIOLOGICAL PROJECT ON ADHERENCE AND TEMPERATURE USING REBISMARTTM
GEPAT SMART
εμφάνιση
Νευρολογία
Natalizumab
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GENESIS PHARMA CNS & SPECIALTY
Observational Registry,TOPICS - Greece: TYSABRI® Observational Program International data CollectionS - Greece.
TOPICS
εμφάνιση
Νευρολογία
Carmustine Wafers
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GENESIS PHARMA CNS & SPECIALTY
Non Interventional, observation study, CAREFUL “CARmustinE waFers and qUality of Life”
CAREFUL
εμφάνιση
Νευρολογία
N/A
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Πολυεθνική, προοπτική, μακροχρόνια μελέτη παρατήρησης για την περιγραφή του φορτίου της νόσου και των θεραπευτικών μοτίβων σε ασθενείς με ημικρανία.
CAPTURE
εμφάνιση
Νευρολογία
Duodopa
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Μελέτη Συγχορήγησης που εκτιμά τη Μονοθεραπεία και τη Θεραπεία Συνδυασμού με Εντερική Γέλη Λεβοντόπα-Καρβιντόπα.
COSMOS
εμφάνιση
Νευρολογία
Ιντερφερόνη Βήτα-1α (ΙΜ)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GENESIS PHARMA CNS & SPECIALTY
“Non interventional, observational multi-center study evaluating the quality of life in AVONEX PFS patients”
QUALIFY
εμφάνιση
Νευρολογία
IFN B1A
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GENESIS PHARMA CNS & SPECIALTY
Non interventional, observational study of clinical and paraclinical features of patients with high risk potential of conversion to Clinically Defined Multiple Sclerosis (CDMS) who have started treatment with IFN beta-1a IM after the first demyelinating attack.
CISAVOMS
εμφάνιση
Νευρολογία
Aubagio
Μελέτη PASS
Sanofi
Διεθνές Μητρώο καταγραφής γυναικών με σκλήρυνση κατά πλάκας (MS) που εκτίθενται σε τεριφλουνομίδη
Teriflunomide Pregnancy
εμφάνιση
Νευρολογία
LEMTRADA®
Μελέτη PASS
Sanofi
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΜΕΤΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ LEMTRADA® (ΑΛΕΜΤΟΥΖΟΥΜΑΜΠΗ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
LEMTRADA PASS
εμφάνιση
Νευρολογία
Lemtrada
Μελέτη PASS
Sanofi
Διεθνής ομάδα έκθεσης σε Lemtrada κατά την εγκυμοσύνη στη πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας (MS)
Lemtrada Pregnancy
εμφάνιση
Νευρολογία
LEMTRADA®
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Sanofi
Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής, των αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν από ασθενείς, και της ασφάλειας σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση που είναι υπό θεραπεία με alemtuzumab (LEMTRADA®) στην καθημερινή κλινική πράξη
LemQol
εμφάνιση
Νευρολογία
AUBAGIO ®
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Sanofi
Θεραπεία με AUBAGIO® (τεριφλουνομίδη) σε Έλληνες Ασθενείς με Υποτροπιάζουσα Διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση: Μελέτη παρατήρησης για την περιγραφή της ποιότητας ζωής και Δεδομένων Πρακτικής στην Πραγματική Ζωή Μέσω Ερωτηματολογίων που Συμπληρώνονται από τους Ασθενείς
AURELIO
εμφάνιση
Νευρολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΗΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ Η ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΜΕΛΕΤΗ BECOME)
BECOME
εμφάνιση
Νευρολογία
GILENYA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas
TRANSITION: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ FINGOLIMOD ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ NATALIZUMAB ΣΕ FINGOLIMOD
TRANSITION
εμφάνιση
Νευρολογία
GILENYA
Μελέτη PASS
Novartis Hellas
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΦΙΝΓΚΟΛΙΜΟΔΗ (FINGOLIMOD) ΑΠΑΞ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ Η ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
PASSAGE
εμφάνιση
Νευρολογία
GILENYA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas
ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ GILENYA (ΦΙΝΓΚΟΛΙΜΟΔΗ). ΜΕΛΕΤΗ DIAMOND
DIAMOND
εμφάνιση
Νευρολογία
GILENYA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas
ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ GILENYA® (ΦΙΝΓΚΟΛΙΜΟΔΗ) ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΛΈΤΗ 'PIONEER'
PIONEER
εμφάνιση
Νευρολογία
GILENYA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas
ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ, ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΕ FINGOLIMOD ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΜΕΛΕΤΗ SWITCH - ΕΛΛΑΔΑ)
SWITCH
εμφάνιση
Νευρολογία
REBIF
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Merck A.E Hellas
Δημογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της ασθένειας και της θεραπείας σε ασθενείς που λαμβάνουν Rebif® στην Ελλάδα: Μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης.
THISEAS
εμφάνιση
Νευρολογία
LYBEREN
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
Η Διάγνωση και η Διαχείριση των ασθενών με Επιληψία. Θεραπευτικά Δεδομένα λεβετιρασετάμης Πανελλαδική, πολυκεντρική μελέτη καταγραφής στοιχείων για την διάγνωση και διαχείριση των ασθενών με Επιληψία στην καθημερινή κλινική πράξη στην Ελλάδα και η θεραπεία με λεβετιρασετάμη. LIBERTY LevetIracetam in patients BEing tReaTed for epilepsY
LIBERTY
εμφάνιση
Νευρολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GENESIS PHARMA CNS & SPECIALTY
A non-interventional prospective observational study to assess the effect of treatment with TECFIDERA on the change of cervical spinal CORD lesion load and cervical cord atrophy in MS patients. The ReCORD Study
RECORD
εμφάνιση
Νευρολογία
Fampridine
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GENESIS PHARMA CNS & SPECIALTY
FAMPRIDINE IN MS PATIENTS: A COGNITION, FATIGUE, DEPRESSION AND QUALITY OF LIFE ANALYSIS: THE FAMILY STUDY
FAMILY
εμφάνιση
Νευρολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
GENESIS PHARMA CNS & SPECIALTY
Αναδρομικό και προοπτικό μητρώο παρατήρησης για τη διερεύνηση της επιδημιολογίας, του κλινικού προφίλ και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με νωτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα
SMA Registry
εμφάνιση
Νευρολογία
DIMETHYL FUMARATE
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GENESIS PHARMA CNS & SPECIALTY
A real life, non interventional, multicenter study to assess resource utilization and quality of life of patients with relapsing forms of multiple sclerosis treated with Dimethyl Fumarate in Greece
FIDELITY
εμφάνιση
Νευρολογία
Ιντερφερόνη βήτα-1β (Betaferon®, BAY 86-5046)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
BETAEVAL_GLOBAL – Η νέα συσκευή αυτόματης έγχυσης BETACONNECT TM : Συμμόρφωση και αξιολόγηση των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση οι οποίοι λαμβάνουν Betaferon®
BETAEVAL
εμφάνιση
Νεφρολογία
Mircera
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Roche Hellas
An observational, prospective study to evaluate the hemoglobin levels in non-dialysis Chronic Kidney Disease subjects with renal anaemia, treated with MIRCERA® (methoxy-polyethylene-glycol-epoetin beta).
OPTIMA
εμφάνιση
Νεφρολογία
Parsabiv / Mimpara
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Μία Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης που Διεξάγεται σε Πολλές Χώρες για την Περιγραφή της Χρήσης Ασβεστιομιμητικών σε Ασθενείς που Υποβάλλονται σε Αιμοκάθαρση
20150297
εμφάνιση
Νεφρολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
A multicenter proSPective observatIonal study of patients newly diagnosed with decReased eGFR, treated by primary care physIcians or hospital-based nephrologists to assess Treatment patterns, disease management and quality of life in Greece
SPIRIT
εμφάνιση
Νεφρολογία
LOKELMA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Astrazeneca
A national, multicenter, prospective, observational Study to assess patient characteristics, treatment algorithms and disease management of Hyperkalaemia patients with chronic kIdney disease or under dialysis or with hEart faiLure, treated with soDium zirconium cyclosilicate in Greece
SHIELD
εμφάνιση
Νεφρολογία
Aranesp
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Retrospective Study of Stable Haemodialysis Patients Switched from Darbepoetin Alfa to Epoetin Alfa Biosimilar
20130300-SHADE
εμφάνιση
Νεφρολογία
Aranesp
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Observational Study of Correction of Anaemia with Darbepoetin Alfa at Monthly Dose Frequency in EU and Australian Patients with Chronic Kidney Disease not on Dialysis
20130301-ADAPTATION
εμφάνιση
Νεφρολογία
FAREMIO
Μελέτη PASS
DEMO S.A.
ΜΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (PASS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥΧΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Ή ΟΧΙ.
Ν/Α
εμφάνιση
Ορθοπεδική
ACTONEL®
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
SPECIFAR TEVA COMPANY
An observational prospective study for assessing the patients’ adherence to ACTONEL® “two consecutive days each month” 75mg in daily clinical practice.
ACT
εμφάνιση
Ορθοπεδική
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pfizer Hellas
Mη-παρεμβατική προοπτική μελέτη για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων και σημείων της μέτριας-προς-σοβαρής οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) ισχίου/γόνατος, την επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, καθώς και στο σύστημα υγείας.
PONOS
εμφάνιση
Ουρολογία
FINAR
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
SPECIFAR TEVA COMPANY
An observational prospective study in patients with benign prostatic hyperplasia for assessing the benefits in clinical symptoms after treatment with Finar® as combination therapy with Ofuxal® or Tamsol® and how the benefits are related to patient’s adherence to treatment
OFI
εμφάνιση
Ουρολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Μία συγχρονική επιδημιολογική μελέτη για την αποτύπωση της θεραπευτικής προσέγγισης και των κοινωνικοδημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών ανδρών με πρόωρη εκσπερμάτιση στην καθημερινή κλινική πρακτική στην Ελλάδα
PREJECT
εμφάνιση
Ουρολογία
ZYTIGA (οξική αμπιρατερόνη)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Μελέτη για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της οξικής αμπιρατερόνης ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε μη προθεραπευμένους ασθενείς με μεταστατικό ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη: Δεδομένα πραγματικής κλινικής πρακτικής από ογκολογικά και ουρολογικά κέντρα στην Ελλάδα.
DIZPLAY
εμφάνιση
Ουρολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΕΥΗΜΕΡΙΑ Ι Μη παρεμβατική, πολυκεντρική, προοπτική, κλινική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση του Ελέγχου της νόσου των ασθενών με καλοήθη Υπερπλασία του προστάτΗ σε θεραπεία Με σταθερό συνδυασμό δουταστΕΡΙδης και τΑμσουλοσίνης, στον ελληνικό πληθυσμό. PROSPERITY Ι: Α PROSPEctive, non-interventional, obseRvational multIcenter clinical study for the evaluaTion of disease control in Greek patients with benign prostatic hYperplasia under fixed dose combιnation treatment with dutasteride and tamsulosin.
ΕΥΗΜΕΡΙΑ Ι/ PROSPERITY Ι
εμφάνιση
Ουρολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΙΙ Mη παρΕμβατική, πολυκεντρική, προοπτική, κλινική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καλοήθη Υπερπλασία του προστάτΗ σε θεραπεία Με σταθερό συνδυασμό δουταστΕΡΙδης και τΑμσουλοσίνης, στον ελληνικό πληθυσμό. PROSPERITY ΙΙ: Α PROSPEctive non-interventional obseRvational multIcenter clinical study for the evaluaTιon of qualitY of life in Greek patients with benign prostatic hyperplasia under fixed dose combination treatment with dutasteride and tamsulosin.
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΙΙ/ PROSPERITY II
εμφάνιση
Οφθαλμολογία
Eylea,Intravitreal aflibercept injection
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
PERSEUS – GR Μία προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ενδοϋαλοειδικής ένεσης αφλιβερσέπτης στην καθημερινή κλινική πράξη στην Ελλάδα κατά τη θεραπεία ασθενών με ηλικιακή, υγρής μορφής, εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.
PERSEUS – GR
εμφάνιση
Οφθαλμολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Roche Hellas
A MULTICENTER, PROSPECTIVE EPIDEMIOLOGIC STUDY OF THE PROGRESSION OF GEOGRAPHIC ATROPHY SECONDARY TO AGE−RELATED MACULAR DEGENERATION
PROXIMA-A
εμφάνιση
Οφθαλμολογία
N/A
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Αναδρομική εκτίμηση της σταθερής δοσολογίας (≥6-μηνιαία διαστήματα σύμφωνα με την εγκεκριμένη σήμανση) έναντι pro-re-nata δοσολογίας (≥4-μηνιαία διαστήματα μετά την οικονομική κάλυψη της πρώιμης επαναληπτικής θεραπείας από τον Εθνικό Πάροχο Υγειονομικής Περίθαλψης) του Ozurdex σε πληθυσμό με Διαβητικό Οίδημα της Ωχράς Κηλίδας
REFORM
εμφάνιση
Οφθαλμολογία
HUMIRA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Impact of Humira® therapy on ocular inflammation, selected health care resource utilization and patient reported outcomes in patients with active non-infectious intermediate, posterior and panuveitis in routine clinical practice- HOPE Study - P16-537
HOPE
εμφάνιση
Οφθαλμολογία
Ozurdex
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Μια Πολυεθνική Μελέτη Παρατήρησης μετά την Κυκλοφορία του Προϊόντος Ασθενών με Διαβητικό Οίδημα Ωχράς Κηλίδας (ΔΟΩ) και Υποβέλτιστη Ανταπόκριση σε αντι-VEGF παράγοντες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει θεραπεία με ενδοϋαλοειδικό εμφύτευμα Δεξαμεθαζόνης (DEX-I)
INITIATE
εμφάνιση
Οφθαλμολογία
LUCENTIS
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas
LUMINOUS™: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΝΙΜΠΙΖΟΥΜΑΜΠΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ
LUMINOUS
εμφάνιση
Οφθαλμολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ (WAMD), ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ (DME) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΛΕΒΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (RVO) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ADVICE)
ADVICE
εμφάνιση
Οφθαλμολογία
LUCENTIS
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΡΑΝΙΜΠΙΖΟΥΜΑΜΠΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΛΙΒΕΡΣΕΠΤΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ELEVATE
εμφάνιση
Παθολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pfizer Hellas
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( Venous Thromboembolism Real)
VicToRia
εμφάνιση
Παθολογία
Delstrigo
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
MSD
Μη παρεμβατική, πολυκεντρική μελέτη ανασκόπησης ιατρικών αρχείων για τον χαρακτηρισμό του προφίλ ασθενών με HIV-1 λοίμωξη που μεταβαίνουν από προηγούμενη αντιρετροϊκή αγωγή σε σχήμα με βάση τη δοραβιρίνη (doravirine) στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη στην Ελλάδα.
DORAVITO
εμφάνιση
Παθολογία
Cilos
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Μη παρεμβατική, πολυκεντρική μελέτη εκτίμησης της ποιότητας ζωής και των κλινικών χαρακτηριστικών ασθενών με διαλείπουσα χωλότητα που είναι σε αγωγή με σιλοσταζόλη.
CI-WIN
εμφάνιση
Παθολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Αποτυπώνοντας την Πραγματική Στρατηγική Αντιμετώπισης του Διαβήτη Τύπου 2 στην Καθ’ Ημέρα Κλινική Πράξη στην Ελλάδα : ΜΕΛΕΤΗ DETECT
DETECT
εμφάνιση
Παθολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Παγκόσμιο Μητρώο DISCOVER Δεδομένα πραγματικής κλινικής πρακτικής για τη διαχείριση ασθενών και την ποιότητα φροντίδας.
DISCOVER REGISTRY
εμφάνιση
Παθολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Μια Εθνική, Προοπτική, Μη-Παρεμβατική μελέτη νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με διαβήτη τύπου 2, που ξεκινούν θεραπεία πρώτης γραμμής στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, με σκοπό την αξιολόγηση των θεραπευτικών προτύπων, των αλγορίθμων και των προτιμήσεων θεραπείας στην Ελλάδα (μελέτη HEDGE)
HEDGE
εμφάνιση
Παθολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
A HelleNic, real-world, multicenter, cross-sectional and retrospective chart review studY to assess disease activity and organ damage as well as to characterize the patient profile, management strategies, and the patient-reported burden associated with systeMic lupus ERythematosus in routIne cAre settings
NYMERIA
εμφάνιση
Παθολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
Adequacy of glycemic control in patients with Type 2 Diabetes Mellitus (DM2) treated with metformin monotherapy at the maximal tolerated dose.
RELOAD
εμφάνιση
Παθολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2012-WIN-REN-01
εμφάνιση
Παθολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Η Θετική επίδραση της διάδρασης στην ιατρική κοινότητα, στην επίτευξη των θεραπευτικών στόχων της Αρτηριακής Υπέρτασης (Κατευθυντήριες οδηγίες ESC/ESH 2018) κατά τη κλινική πρακτική στην Ελλάδα – μία Μη παρεμβατική, χωρίς υπό μελέτη φάρμακο, πολυκεντρική, προοπτική μελέτη (μελέτη PHIDIAS)
PHIDIAS
εμφάνιση
Παιδιατρική
Δεν εφαρμόζει
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pfizer Hellas
Εκτίμηση της επιβάρυνσης λόγω της θεραπείας και της Ποιότητας Ζωής σε παιδιά με Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης που λαμβάνουν καθημερινώς θεραπεία ανασυνδυασμένης Αυξητικής Ορμόνης στην Ελλάδα - GHEA
GHEA
εμφάνιση
Παιδιατρική
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
A Hellenic Non-Interventional Prospective Observational Study to Determine the Prevalence of PNEUmococcal Serotypes, Management Strategies, Clinical Outcomes and Resource Utilization in Pediatric Patients Diagnosed with Pneumococcal DISeases in Real-World Clinical Settings
PNEUSIS
εμφάνιση
Ρευματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Ασθενείς με αξονική σπονδυλαρθρίτιδα: Πολυεθνικό αρχείο καταγραφής των κλινικών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένης ακτινολογικής εξέλιξης και επιβάρυνσης της νόσου σε διάστημα 5 ετών, σε συνθήκες καθημερινής πρακτικής
PROOF
εμφάνιση
Ρευματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Διατμηματική μελέτη παρατήρησης που αξιολογεί το περιβάλλον της κλινικής ειδικότητας ως καθοριστικό παράγοντα αντιμετώπισης των ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα
LOOP
εμφάνιση
Ρευματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Actelion Pharmaceuticals Hellas S.A
ΜΙΑ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΝΕΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ TRACLEER
DEVELOP
εμφάνιση
Ρευματολογία
Roactemra
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Roche Hellas
Α MULTICENTER, POST-MARKETING, NON INTERVENTIONAL, OBSERVATIONAL STUDY TO EVALUATE PERSISTENCE TO TOCILIZUMAB SC AS MONOTHERAPY OR IN COMBINATION WITH CDMARD TREATMENT IN RA PATIENTS IN GREECE
EMBRACE
εμφάνιση
Ρευματολογία
Rinvoq
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Μοτίβα θεραπείας με ουπαδασιτινίμπη, επίτευξη θεραπευτικών στόχων και διατήρηση ανταπόκρισης σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή Ρευματοειδή Αρθρίτιδα στην πρακτική σε πραγματικές συνθήκες (UPHOLD)
UPHOLD
εμφάνιση
Ρευματολογία
Rinvoq
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Αποτελεσματικότητα της Ουπαδασιτινίμπης σε Πραγματικές Συνθήκες σε σχέση με τον Πρόωρο και Διαρκή Έλεγχο του Πόνου σε Αξονική Σπονδυλοαρθρίτιδα (UPSTAND)
UPSTAND
εμφάνιση
Ρευματολογία
Rinvoq
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Αποτελεσματικότητα και θεραπευτικά μοτίβα στην καθημερινή κλινική πρακτική με την ουπαδασιτινίμπη όταν χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη σε ασθενείς με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα
UPTIMUM-PsA
εμφάνιση
Ρευματολογία
XELJANZ
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Pfizer Hellas
Προσδιορισμός μεταβλητών κατά την έναρξη θεραπείας με tofacitinib 5mg δύο φορές ημερησίως σε ενήλικες ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που προβλέπουν την ανταπόκριση σε 6 μήνες σε συνθήκες καθημερινής πρακτικής
TREAT – RA
εμφάνιση
Ρευματολογία
Ετανερσέπτη (Enbrel)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Pfizer Hellas
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΚΑΛΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ EULAR ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΕΩΣ ΣΟΒΑΡΗ ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΩΙΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ACR/EULAR ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΤΑΝΕΡΣΕΠΤΗ + MTX ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Early RA
εμφάνιση
Ρευματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Μελέτη διασταυρωτού σχεδιασμού η οποία αξιολογεί την ικανοποίηση, τα χαρακτηριστικά συμμόρφωσης των ασθενών, και τη σχέση τους με κοινωνικο-δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των μη ανταποκρινόμενων σε DMARD ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα - SENSE
SENSE
εμφάνιση
Ρευματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
A Prospective Observational Study to Evaluate the Relationship between Disease State and Change in Quality of Life in Ankylosing Spondylitis Patients treated with Remicade® (infliximab) or Simponi® (golimumab).
QUO VADIS
εμφάνιση
Ρευματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
Θεραπεία ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα με αντι-TNF παράγοντες στην Ελλάδα. Συμμόρφωση, ικανοποίηση από τη θεραπεία και προτιμήσεις ασθενούς.
PANORAMA
εμφάνιση
Ρευματολογία
Simponi
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
MSD
The effects of Golimumab on patient centric outcomes amongst rheumatoid arthritis (RA) patients in Greece.
GO-Q
εμφάνιση
Ρευματολογία
Simponi
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
MSD
The effects of Golimumab on work productivity and quality of life amongst work active Ankylosing spondylitis (AS), non-radiographic axial spondyloarthritis (nr-axSpA)and psoriatic arthritis (PsA) patients in Greece.
GO-UP
εμφάνιση
Ρευματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-1 ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ILIAD)
ILIAD
εμφάνιση
Ρευματολογία
COSENTYX
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas
ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ΜΕΛΕΤΗ «SPINE»
SPINE
εμφάνιση
Ρευματολογία
KLIMURTAN
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
Bosentan Treatment of Digital Ulcers related to Systemic Sclerosis
G R e g i s t r y - SC DU
εμφάνιση
Ρευματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΙΑΣΗ Κλινική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπεΙας με βοζεντΑνη σε ασθενείς με συστηματική Σκλήρυνση και εξελισσόμενΗ νόσο δακτυλικών ελκών. CURE An observational Clinical study to evalUate the effectiveness of bosentan therapy in patients with systemic scleRosis and progressive digital ulcEr disease.
ΙΑΣΗ/CURE
εμφάνιση
Ρευματολογία
Stelara (Ustekinumab)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Αξιολόγηση του STELARA® (Ustekinumab) και των θεραπειών με παράγοντα αντι-TNFα σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα στην συνήθη ιατρική πρακτική. Μια προοπτική κοόρτη παρατήρησης.
PSABIO
εμφάνιση
Ρευματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Janssen-Cilag
The importance of psoriasis to Greek patients with psoriatic arthritis
APOPSIS
εμφάνιση
Ρευματολογία
Benepali
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GENESIS PHARMA CNS & SPECIALTY
Μια μη παρεμβατική προοπτική μελέτη παρατήρησης της θεραπείας με Benepali στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα στην καθημερινή κλινική πράξη.
Beneficial
εμφάνιση
Ρευματολογία
Apremilast
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Genesis Pharma
Μη παρεμβατική προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της Απρεμιλάστης στην ψωριασική αρθρίτιδα στην καθημερινή κλινική πράξη στο Ελληνικό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης A non-interventional prospective observational study assessing APRemilast in psOriatic Arthritis in real-life Clinical practice in Greek Healthcare environment
APROACH
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ BECLOMETHASONE DIPROPIONATE /FORMOTEROL, ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥΣ ΑΣΘΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
PROSPECT
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
οχι
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pharmathen
Επιδημιολογική μελέτη σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια στην Ελλάδα
N/A
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
“ASSESSMENT OF SYMPTOMS IN GREEK COPD POPULATION, TREATED WITH INHALED BECLOMETHASONE/FORMOTEROL COMBINATION NEXTHALER, 2x2 PUFFS DAILY”. A 16 week prospective, short term observational, non-interventional study with the use of gold 2017 guidelines
STEP
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
Προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης της επίδρασης του συνδυασμού μπεκλομεθαζόνης/φορμοτερόλης μαζί με μακράς δράσης αντιχολινεργικό στην πνευμονική λειτουργία, την ποιότητα ζωής και τα συμπτώματα σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
NOBEL
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
“Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ BDP/FF/GB ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΜΠΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΛΑΒΕΙ ΤΡΙΠΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ”
TRIWIN
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ BDP/FF/GB (TRIMBOW® pMDI b.i.d) ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ LABA/LAMA ΣΕ ΒDP/FF/GΒ pMDI b.i.d. ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
IMPROVE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
Esbriet
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Roche Hellas
A MULTICENTER, POST-MARKETING, NON-INTERVENTIONAL, OBSERVATIONAL STUDY TO EVALUATE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS IN GREECE WITH IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS UNDER TREATMENT WITH PIRFENIDONE
PNEUMON
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
FOSTER pMDI
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ BECLOMETHASONE DIPROPIONATE /FORMOTEROL, ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ»
PROLIFE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ BECLOMETHASONE/FORMOTEROL ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ
RESTART
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
“Προοπτική μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης στην Ελλάδα, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εισπνεόμενου διαλύματος λεβοφλοξασίνης σε ασθενείς με κυστική ίνωση και χρόνια αναπνευστική λοίμωξη P. aeruginosa”
STELLAR
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
“ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ LAMA/LABA/ICS ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ”
TRIBUNE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Ερευνώντας την Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση στην Ελλάδα (INDULGE IPF)
INDULGE IPF
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
Dupixent
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Sanofi
Προοπτική μελέτη για τον χαρακτηρισμό ασθενών με άσθμα που λαμβάνουν θεραπεία με dupilumab σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος
REVEAL
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
Ofev
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Διερευνώντας τις Τάσεις ως προς την Ποιότητα Ζωής σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση (ΙΠΙ) που λαμβάνουν Θεραπεία με Νιντεντανίμπη
QUALIFY IPF
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
Ofev
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Προοπτική μελέτη παρατήρησης για τις συσχετίσεις ανάμεσα στη μεταβολή της πνευμονικής λειτουργίας και στη μεταβολή του βήχα και της δύσπνοιας σε ασθενείς με εξελισσόμενη ινωτική διάμεση πνευμονοπάθεια σχετιζόμενη με νόσο του συνδετικού ιστού (PF-ILD σχετιζόμενη με CTD) οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με nintedanib. Μελέτη “INTENSE”
INTENSE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
SPIOLTO
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Αλλαγές στην λειτουργική κατάσταση και την υγεία των ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους με Spiolto Respimat
ELLACTO
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
Spiolto® Respimat®
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Ποιότητα Ζωής και προτίμηση ασθενών με ΧΑΠ μετά από αλλαγή από μονοθεραπεία με Τιοτρόπιο (Spiriva® Handihaler®) σε διπλή θεραπεία με Βρωμιούχο Τιοτρόπιο και Ολοδατερόλη (Spiolto® Respimat®) σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα (μελέτη ELLACTO II)
ELLACTO II
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ BECLOMETHASONE DIPROPIONATE /FORMOTEROL NEXTHALER, ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
EXTRAFINE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
fasenra
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
A rEal-world, Multicenter, 48-week Prospective cohort study to capture clinical and patient-centered Outcomes in adults With severe eosinophilic Asthma treated wIth benRalizumab in routine care settings in Greece
EMPOWAIR
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Μη Παρεμβατική Μελέτη συλλογής κλινικών δεδομένων για την Καταγραφή, Αξιολόγηση και Παρακολούθηση των Συμπτωμάτων σε Ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, που επισκέπτονται ιδιωτικά Πνευμονολογικά Ιατρεία Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα.
SAMPLE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
A real-world, multicenter, cross-sectional and retrospective chart review study to assess the prevalence of asthma inflammatory PHenotypes and to characterize the patient prOfiLe, clinical features and disease burden of type-2 LOW severe asthma in routine care settings in Greece
PHOLLOW
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
fasenra
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Astrazeneca
A rEal-world, Multicenter, 48-week Prospective cohort study to capture clinical and patient-centered Outcomes in adults With severe eosinophilic Asthma treated wIth benRalizumab in routine care settings in Greece
EMPOWAIR
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
FASENRA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Astrazeneca
A rEal-world, Multicenter, 48-week Prospective cohort study to capture clinical and patient-centered Outcomes in adults With severe eosinophilic Asthma treated wIth benRalizumab in routine care settings in Greece
EMPOWAIR
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
SYMBICORT
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Astrazeneca
Μια Μη Παρεμβατική, Συγχρονική Μελέτη για την Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης στη Φαρμακευτική Αγωγή και της ΟρθήςΕφαρμογής της Θεραπευτικής Στρατηγικής σε Ενήλικες Ασθματικούς Ασθενείς ΥπόΘεραπείαμε SymbicortSMART®Υπό Πραγματικές Κλινικές Συνθήκεςστην Ελλάδα
SMARTFUL
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Πολυεθνική, Μη Παρεμβατική Μελέτη Παρατήρησης για την Καταγραφή της 24ωρης Συμπτωματολογίας, της Φυσικής Δραστηριότητας και των Συσχετίσεων ανάμεσά τους, σε Ασθενείς με Σταθερή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια στην Ευρώπη.
SPACE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
Trixeo Aerosphere™
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Astrazeneca
A real-world, multicenter, 52-week prospective cohort study to capture the reasons for switch to triple combination therapy and to assess the clinical and patientreported outcomes in adults with moderate to severe COPD treated with Trixeo Aerosphere™ in routine care settings in Greece
TRIAENA
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
XOLAIR-SAA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas
Μη-Παρεμβατική Μελέτη Παρατήρησης της μακροχρόνιας χορήγησης omalizumab (Xolair) σε ασθενείς με επίμονο αλλεργικό άσθμα και της επίδρασής του στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
SMILE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ (INCARE)
INCARE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΠ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ‘AEOLUS’
AEOLUS
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas
LUMIERE
LUMIERE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΥΠΌ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ «RESPI_PARADIGM»
RESPI-PARADIGM
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
RECOGNISE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
EXAcerbations and Comorbidities during ICS-LABA Treatment in patients with COPD
EXACT
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
Comorbidities in patients with chronic obstructive pulmonary disease
COMPACT
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
The prevalence of asthma COPD overlap syndrome (ACOS) in primary care. Μη παρεμβατική, πολυκεντρική, επιδημιολογική, περιγραφική, σύγχρονη μελέτη διερεύνησης του συνδρόμου αλληλοεπικάλυψης άσθματος ΧΑΠ (ACOS) στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Πιλοτική προσέγγιση επιπολασμού.
TREND
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
ROLENIUM
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
EvAluation of clinical Effectiveness Of RoLenium administered with Elpenhaler in COPD patientS in daily clinical practice, in Greece Πολυκεντρική, ανοικτή, μη παρεμβατική, μη συγκριτική, προοπτική, κλινική μελέτη παρατήρησης στη θεραπεία της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας.
AEOLOS
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
PULMOTON
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και Βελτίωσης της πΟιότητας ζωής με την χοΡήγηση του σταθερού συνδυασμού budesonide formoterol σε Έλληνες ασθενείς με Άσθμα κατά τη Συνήθη κλινική πρακτική. Μελέτη Παρατήρησης για την αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής με την χορήγηση του σταθερού συνδυασμού budesonide formoterol, σε κατά προσέγγιση 2.000 ασθενείς πάσχοντες από άσθμα
ΒΟΡΕΑΣ
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
PULMOTON
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΑξιολόγηΣη της εΚτιμώμενης ποΙότητας ζωής με την χοΡήγηση του εισπνεόμενου συνδυασμού βουδεσονίδης / φορμοτερόλης σε ασθενείς με άσθμα στην Ελλάδα σύμφΩνα με την συνήθη κλιΝική πρακτική
ΣΚΙΡΩΝ
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
PULMOTON
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
COMPLiancE and qualiTy of lifE in asthma Συμμόρφωση στη Θεραπεία και Ποιότητα ζωής, στο Άσθμα
COMPLETE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
ROLENIUM
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
AdHerence to trEatment and diseAse control in COPD patients Συμμόρφωση στη θεραπεία και έλεγχος της πορείας της νόσου σε ασθενείς με ΧΑΠ
AHEAD
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
RETRIEVE Αναδρομική μελέτη αξιολόγησης της πνευμονικής λειτουργίας και της επίπτωσης των παροξύνσεων σε ασθενείς με ΧΑΠ που λάμβαναν και παρέμειναν σε σταθερό συνδυασμό φλουτικαζόνης/σαλμετερόλης σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν επιπρόσθετα και τιοτρόπιο ως μακράς δράσης ανταγωνιστή μουσκαρινικών υποδοχέων (αντιχολινεργικό, LAMA). A Retrospective rEal-life daTa study to assess the incidence of exaceRbations and change in lung functIon (FEV1) in COPD patiEnts receiVing fluticasone/salmeterol FDC comparing to those Εscalating in open-triple fluticasone/salmeterol, tiotropium (LAMA) combination.
RETRIEVE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Quality of Sleep in Patients with COPD under therapy
SLEPICO
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Μελέτη παρατήρησης για το χαρακτηρισμό των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του 24ώρου σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Μελέτη ASSESS 2).
ASSESS II
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
The REal life COPD patient in Greece. Categorization of COPD patients according to GOLD 2017 guidelines.
ReLiCO
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΝΟΤΟΣ Η προσθήκη σταθερού συΝδυασμΟύ βουδεσονίδης/φορμοτερόλης με Tη συσκευή Elpenhaler® σε Έλληνες ασθενείς με άσθμα, βάσει της συνήθΟυς κλινικής πρακτικήΣ NOTOS AdditioN of FDC Of budesonide/formoterol via Elpenhaler® device in Greek patients with asThma accΟrding to Standard clinical practice.
ΝΟΤΟΣ/ NOTOS
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΑΡΓΩ Η Aποτελεσματικότητα της Ροφλουμιλάστης σε Έλληνες ασθενείς Για τη θεραπεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, σύμφΩνα με τη συνήθη κλινική πρακτική. ARGO ClinicΑl study for the effectiveness of Roflumilast treatment in COPD Greek patients based On standard clinical practice.
ΑΡΓΩ/ ARGO
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
BRIMICA GENUAIR
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
MENARINI HELLAS A.E.
Πρωινά και Νυχτερινά συμπτώματα σε ασθενείς με ΧΑΠ που λαμβάνουν αγωγή συνδυασμού σταθερής δόσης με βρωμιούχο ακλιδίνιο και φορμοτερόλη δύο φορές την ημέρα σύμφωνα με την κλινική πρακτική. Μια μη-παρεμβατική κλινική μελέτης παρατήρησης σε συμπτωματικούς ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) οι οποίοι ξεκίνησαν πρόσφατα θεραπεία διπλής βρογχοδιαστολής στην Ελλάδα.
DANICO
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Μακροχρόνιες εκβάσεις της COVID-19 στην Ελλάδα. Μια μη-παρεμβατική, πολυκεντρική, συγχρονική επιδημιολογική μελέτη για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες σχετικά με τις μακροχρόνιες συνέπειες της λοίμωξης από SARS-CoV-2 (LONCOV2)
LONCOV2
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
Bretaris Genuair
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
MENARINI HELLAS A.E.
Ερευνητική μελέτη παρατήρησης ακλιδινίου (ON AIR)
ON AIR
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Δεδομένα κλινικής πράξης (real world data) σχετικά με τους λόγους κλιμάκωσης ή αποκλιμάκωσης εισπνεόμενων θεραπειών σε ασθενείς με ΧΑΠ. Μία πολυκεντρική, μη παρεμβατική κλινική μελέτη παρατήρησης σε ασθενείς με ΧΑΠ στην Ελλάδα για τον προσδιορισμό των λόγων κλιμάκωσης ή αποκλιμάκωσης των εισπνεόμενων θεραπειών για τη ΧΑΠ
STEPINCOPD
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
A Cross-sectional study for the EValuation and Interpretation of the Understanding and Management of Chronic Cough in 2 HealthcAre Settings in Greece
VICHAS
εμφάνιση
Άλλη
 
Φαρμακοοικονομική μελέτη
Pfizer Hellas
Εκτίμηση του κόστους της περίθαλψης της διηθητικής καντιντίασης στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στην Ελλάδα.
HELICAS
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pfizer Hellas
Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης της Επιδημιολογίας, της Διαχείρισης, και των Εκβάσεων Τεκμηριωμένων Λοιμώξεων Από Ανθεκτικά στις Καρβαπενέμες στελέχη Enterobacteriaceae (CRE) και Pseudomonas Aeruginosa (CRPA) spp. σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στην Ελλάδα
INCREASE
εμφάνιση
Άλλη
Cerdelga
Μελέτη PASS
Sanofi
Προοπτικό, πολυκεντρικό μετεγκριτικό υπο-μητρωο παρατήρησης της ασφάλειας για τον καθορισμό του μακροχρόνιου προφίλ ασφαλείας της εμπορικής χρήσης της ελιγλουστάτης (Cerdelga) σε ενήλικες ασθενείς με νόσο Gaucher
ELISAFE
εμφάνιση
Άλλη
Cerdelga
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Sanofi
Μελέτη παρατήρησης κοόρτης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ελιγλουστάτης σε οστικές, αιματολογικές και σπλαχνικές εκδηλώσεις, και της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής σε ενήλικες ασθενείς με νόσο Gaucher τύπου 1 (GD1), οι οποίοι μεταβαίνουν από ERT (θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης) ή SRT (θεραπεία μείωσης του υποστρώματος) (μιγλουστάτη) σε ελιγλουστάτη
ELIBONE
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
H χρήση της Μποσεπρεβίρης επί προσθήκης στην κλασσική αγωγή με Πεγκυλιωμένη Ιντερφερόνη άλφα και Ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με προηγούμενη εμπειρία σε θεραπεία για Χρόνια Ηπατίτιδας C γονότυπου 1 στην Ελληνική καθημερινή κλινική πρακτική.
MK3034-114
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Pompe
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Pompe
εμφάνιση
Άλλη
SIMPONI
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
MSD
Προοπτική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας σε πραγματικές συνθήκες της GLM σε ενήλικες ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα , ψωριασική αρθρίτιδα και αξονική σπονδυλαρθρίτιδα που έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση σε αρχική θεραπεία με TNFαi στην Ελλάδα
GO-BEYOND
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Πρωτόκολλο Υπο-Μητρώου Κύησης Νόσου Gaucher ως παράρτημα του Πρωτόκολλου Μητρώου Νόσου Gaucher
Πρωτόκολλο Υπο-Μητρώου Κύησης Νόσου Gaucher ως παράρτημα του Πρωτόκολλου Μητρώου Νόσου Gaucher
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Gaucher
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Gaucher
εμφάνιση
Άλλη
REZOLSTA / SYMTUZA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Ελληνική μελέτη παρατήρησης για τις εκβάσεις ψυχικής υγείας και τη νευρογνωστική λειτουργία σε ασθενείς με τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας οι οποίοι λαμβάνουν δαρουναβίρη/κομπισιστάτη ως συνδυασμό καθορισμένων δόσεων ή αγωγή ενός δισκίου για θεραπεία πρώτης γραμμής.
GUIDE
εμφάνιση
Ψυχιατρική
n/a
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Lundbeck Hellas S.A
Μια Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση των Γνωσιακών Λειτουργιών σε ασθενείς με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή υπό Θεραπεία
PROACT-GR
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Βορτιοξετίνη
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Lundbeck Hellas S.A
Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Βορτιοξετίνης σε ασθενείς με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή στην Ελλάδα
RELIEVE-GR
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Zypadhera
Μελέτη PASS
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Σύνδρομο Μετά την Ένεση σε Ασθενείς με Σχιζοφρένεια που Λαμβάνουν Ένεση Ολανζαπίνης Μακράς Δράσης
Μελέτη Παρατήρησης F1D-MC-B034 (B034)
εμφάνιση
Ψυχιατρική
VILLAMOS
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
H ολανζαπίνη στην καθιερωμένη κλινική πρακτική. 6-μηνη παρακολούθηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.
VIOLET
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Cinapen®, Algecia®, Secuelia XR®
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΠΡΟΝΟΗ: ΠΡοοπτική μελέτη αξιΟλόγησης του ελέγχου της Νόσου και της πΟιότητας ζωής των ασθενών με κατάθλιψΗ και με ή χωρίς διαταραχή άγχους, στον Ελληνικό πληθυσμό PRONOI: Prospective study of the evaluation of disease contRol and the quality of life of patients with depressiOn and with or without aNxiety disOrders in the Greek populatIon
ΠΡΟΝΟΗ/PRONOI
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Xeplion (Paliperidone Palmitate)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Ελληνική προοπτική μη παρεμβατική πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας 12 μηνών, σε νέους ενήλικες ασθενείς, με σχιζοφρένεια αρχικού σταδίου που λαμβάνουν παλμιτική παλιπεριδόνη σύμφωνα με την καθημερινή κλινική πρακτική
4015
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Xeplion (Paliperidone Palmitate)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Μια μη παρεμβατική, πολυκεντρική, αναδρομική μελέτη ανασκόπησης των ιατρικών αρχείων των πρώτων ασθενών με σχιζοφρένεια που έλαβαν θεραπεία με Xeplion ακολούθως του αρχικού λανσαρίσματος του προϊόντος στην Ελλάδα.
XEUS
εμφάνιση