Μελέτες - 1 έως 10 από 237

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Αγγειοχειρουργική
cc
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GE Healthcare AE
cc
cc
εμφάνιση
Αιματολογία
KOVALTRY (Octocog alfa)
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
TAURUS: Μια πολυεθνική μελέτη φάσης IV για την αξιολόγηση του προτύπου θεραπείας στην καθημερινή κλινική πράξη, σε προηγουμένως θεραπευόμενους ασθενείς με αιμορροφιλία Α που λαμβάνουν KOVALTRY (Octocog alfa) για την προφύλαξη ρουτίνας
TAURUS
εμφάνιση
Αιματολογία
Neulasta
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Prospective Observational Study of Febrile Neutropenia (FN) and Pegfilgrastim Primary Prophylaxis in Breast Cancer and non-Hodgkin’s Lymphoma Patients Receiving High (>20%) FN-risk Chemotherapy
20120214
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μελέτη PASS
Amgen Hellas
A cross-sectional study of patients with immune thrombocytopenic purpura and caregivers to estimate the proportion who administer romiplostim correctly after receipt of home administration training materials
20120269
εμφάνιση
Αιματολογία
Blinatumomab
Μελέτη PASS
Amgen Hellas
Μια Μελέτη Παρατήρησης της Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας του Blinatumomab (Μπλινατουμομάμπη), της Χρήσης και των Θεραπευτικών Πρακτικών
20150136
εμφάνιση
Αιματολογία
Carfilzomib/Kyprolis
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Στοιχεία από την Καθημερινή Πρακτική σχετικά με τη Χρήση της Καρφιλζομίμπης Μεταξύ Ασθενών με Υποτροπιάζον Πολλαπλό Μυέλωμα στην Ευρώπη
20150262
εμφάνιση
Αιματολογία
LEGOFER
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Πολυκεντρική, μη παρεμβατική, προοπτική, κλινική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγΗση της αποτελεσματικότητας της Φαρμακευτικής θερΑπείας υποκατάστασης με πρωτεϊνοηλεκτρΙκό Σίδηρο όσον αφορά στη βελτίωση των συμπΤωμάτων κΟπωσηΣ σε ασθενείς με σιδηροπενία ή σιδηροπενική αναιμία. IFAISTOS: Evaluation of clinical effectiveness of treatment therapy with Iron protein succinilate in FAtIgue SymTOms in patientS with iron deficiency or iron deficiency anemia
ΗΦΑΙΣΤΟΣ/IFAISTOS
εμφάνιση
Αιματολογία
DARZALEX (daratumumab)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Μια πολυκεντρική, προοπτική/αναδρομική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για τη διερεύνηση της χρήσης των συνδυασμών που περιέχουν δαρατουμουμάμπη (DRd ή DVd) στην κλινική πράξη στην Ελλάδα
DARLINE
εμφάνιση
Αιματολογία
Ninlaro
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη παρατήρησης ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που υποβάλλονται σε θεραπεία με Ninlaro για την αξιολόγηση της ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης, του ποσοστού συνέχισης της θεραπείας, της ποιότητας ζωής, της ικανοποίησης των ασθενών και της συμμόρφωσης στη θεραπεία στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη στην Ελλάδα
OL-ORAL
εμφάνιση
Αιματολογία
Tasigna
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
Μελέτη παρατήρησης της ασφάλειας και της ανοχής του nilotinib σε ενήλικες νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ σε χρόνια φάση καθώς και σε ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ σε χρόνια και επιταχυνόμενη φάση με αντοχή ή δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένου του imatinib.
ERASER
εμφάνιση