Μελέτες - 1 έως 10 από 300

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Αγγειοχειρουργική
cc
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
GE Healthcare AE
cc
cc
εμφάνιση
Αιματολογία
Neulasta
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Prospective Observational Study of Febrile Neutropenia (FN) and Pegfilgrastim Primary Prophylaxis in Breast Cancer and non-Hodgkin’s Lymphoma Patients Receiving High (>20%) FN-risk Chemotherapy
20120214
εμφάνιση
Αιματολογία
Carfilzomib/Kyprolis
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Στοιχεία από την Καθημερινή Πρακτική σχετικά με τη Χρήση της Καρφιλζομίμπης Μεταξύ Ασθενών με Υποτροπιάζον Πολλαπλό Μυέλωμα στην Ευρώπη
20150262
εμφάνιση
Αιματολογία
LEGOFER
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Πολυκεντρική, μη παρεμβατική, προοπτική, κλινική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγΗση της αποτελεσματικότητας της Φαρμακευτικής θερΑπείας υποκατάστασης με πρωτεϊνοηλεκτρΙκό Σίδηρο όσον αφορά στη βελτίωση των συμπΤωμάτων κΟπωσηΣ σε ασθενείς με σιδηροπενία ή σιδηροπενική αναιμία. IFAISTOS: Evaluation of clinical effectiveness of treatment therapy with Iron protein succinilate in FAtIgue SymTOms in patientS with iron deficiency or iron deficiency anemia
ΗΦΑΙΣΤΟΣ/IFAISTOS
εμφάνιση
Αιματολογία
DARZALEX (daratumumab)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Μια πολυκεντρική, προοπτική/αναδρομική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για τη διερεύνηση της χρήσης των συνδυασμών που περιέχουν δαρατουμουμάμπη (DRd ή DVd) στην κλινική πράξη στην Ελλάδα
DARLINE
εμφάνιση
Αιματολογία
Ninlaro
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη παρατήρησης ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που υποβάλλονται σε θεραπεία με Ninlaro για την αξιολόγηση της ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης, του ποσοστού συνέχισης της θεραπείας, της ποιότητας ζωής, της ικανοποίησης των ασθενών και της συμμόρφωσης στη θεραπεία στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη στην Ελλάδα
OL-ORAL
εμφάνιση
Αιματολογία
JAKAVI(RUXOLITINIB)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas, Oncology
Μελέτη παρατήρησης της επίδρασης στην ποιότητα ζωής, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρουξολιτινίμπης σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή μυελοΐνωση μετά από αληθή πολυκυτταραιμία ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση
ESCAPE
εμφάνιση
Αιματολογία
Venclyxto
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Αναδρομική ανάλυση κλινικών εκβάσεων ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Υ/Α ΧΛΛ) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με venetoclax: Αναδρομική ανάλυση από την Ελλάδα
RESPIRE
εμφάνιση
Αιματολογία
Gazyvaro
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Roche Hellas
A MULTICENTER, SINGLE ARM, NONINTERVENTIONAL, OBSERVATIONAL STUDY OF OBINUTUZUMAB TO EVALUATE EFFICACY, SAFETY AND COST OF DISEASE MANAGEMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA AND COMORBIDITIES IN GREECE
GAEA
εμφάνιση
Αιματολογία
pomalidomide
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Genesis Pharma
A Retrospective Chart Review and a Prospective Study of the POmalidomide plus LoW Dose Dexamethasone Efficacy in Relapsed/ ReFractory Multiple Myeloma Patients Under Real-Life conditions, The ‘POWERFUL’ Study
POWERFUL
εμφάνιση